مرکز 30 آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١
صفحه اصلیاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانفرم تماسآدرسدرباره مرکز
پیام دفتر فنی

به نام خدا

 

ازآنجائيكهارزيابيعملكرددرنظاممديريتسبزمؤلفهاصليوچراغراهوهدايتگركليهفعاليتهاي مديريتيدرسازمانهاومؤسساتونهادهايعموميغيردولتياستورشدوتوسعهپايدارسازمانهاو مؤسساتكشوروپيامدآنيعنيرشداقتصادمليمرهونسنجش،اندازهگيري،تجزيهوتحليل،مقايسهو انجاماقداماتلازموضروريدراينزمينهاست،مبحثبرنامهمديريتسبزبعنوانيكابزارقدرتمنداجرايي بهاستنادماده190قانونبرنامهپنجسالهپنجمتوسعهجمهورياسلاميايرانوآئيننامهاجراييمصوب هيأتمحترموزيراناهميتوجايگاهويژه اييافته استبطوريكهيكيازوظايفمأموريتهاومسئوليتهاي اصليمديريتهرسازمانتلقيمی گردد.در این راستا  با دو مفهوم کلیدی مدیریت سبز و الگوی مصرف به شرح تعاریف ذیل آشنا می شویم:

مدیریتسبز: مجموعه ايازمطالعاتواقداماتجامع،هدفمندومستمرياستكهدرسطوحمختلف

دستگاههاياجراييبراياستفادهبهينهازمنابعوكاهشاثراتسوءبرمنابعزيستياعمالمي شود.

الگویمصرف:  بهسطحيازمصرفمنابعكهضمنتأمينمناسبنياز،كمترينآثاروپيامدهايزيست محيطي وبيشترينصرفه جوييدرهزينه هاومنابعرابههمراهدارد.

نظر به دستور سرکار خانم دکتر نیرومند مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، با وجود شرایط بحرانی کرونا و با حفظ پروتکل های بهداشتی، دفتر فنی در آذرماه 1399 با تشکیل کارگروهی متشکل از 5 نفر ضمن بازدیدهای میدانی،  به بررسی قبوض 3 سال اخیر و پایش حامل های انرژی آب ، برق وگاز مراکز از فروردین سال 1397 تا اسفند سال 1399 پرداخت و نقاط قوت و ضعف در هر حوزه را مورد تفحص قرار داد.در راستای کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی برخی از موانع برطرف و برخی دیگر در آتی با تامین و تخصیص اعتبار برطرف خواهد گردید.امید است تا با همفکری و همکاری کلیه پرسنل آموزش فنی و و حرفه ای استان تهران بتوانیم گامی موثردر مدیریت منابع مالی و پیشبرد اهداف بالادستی مدیریت سبز داشته باشیم.

 

فریبرز حمیدی

مسئول دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

فروردین ماه 1400

نظرسنجی
آموزشنهای فنی و حرفه ای به چه شیوه ای میتواند موجب توسعه اشتغال پایدار در سطح کلانشهر تهران گردد؟

آموزش فناوریهای نوین
آموزشهای مهارتی کوتاه مدت
آموزش مهارتهای بین رشته ای
آموزش استاد-شاگردی نوین

صفحه اصلیاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهرانفرم تماسآدرسدرباره مرکزنقشه سایت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 407 | بازدید امروز : 27 | کل بازدید : 197117 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 0/2656 

Copyright © 2010 Tehran Technical and Vocational Training Organization - Allrights reserved.